مشروح خبر :: بازدید نخبگان کنفرانس آمار و ریاضیات دانشگاه یزد از هتل موزه فهادان..

 

بازدید نخبگان کنفرانس آمار و ریاضیات دانشگاه یزد از هتل موزه فهادان..

 

بازدید نخبگان کنفرانس آمار و ریاضیات دانشگاه یزد از هتل موزه فهادان..

بازدید نخبگان کنفرانس آمار و ریاضیات دانشگاه یزد از هتل موزه فهادان..  

هتل های زنجیره ای مهر

منبع خبر: